உலகம்

கோம்பை ( Komba Dog) History

கோம்பை ( Kombai )

பிற பெயர்கள்          கோம்பை

  • Indian Boar Hound
    • Indian Malinois
      • Indian Boardog

தோன்றிய நாடு      இந்தியா

கோம்பை நாய் என்பது தமிழக நாய் இனங்களுள் ஒன்றாகும்.இந்த நாய் இனம் தற்போதும் தமிழகப்பகுதியில் உள்ளது. இது வேட்டைநாய் வகையினைச் சார்ந்ததாகும். அதிக வீரம் கொண்ட நாயாகவும், கட்டளைகளுக்கு கீழ்படியும் தன்மையும் உள்ளதாக அறியப்படுகிறது. இந்த வேட்டைநாய் இனத்தினை காவலுக்காகவும் வளர்க்கின்றனர்.

மருது சகோதரர்கள் காளையார் கோவில் போரில் கோம்பை நாயை போர்த்தலைவர்களாகப் பயன் படுத்தினார்களாம். இது எந்த நிலையிலும் எஜமானருக்கு ஆபத்து வராமல் காக்கும் குணம் கொண்டது. சிறு குழந்தைகளிடமும் முப்பது வயது நபரிடமும் வெவ்வேறு விதமாக பழகும். தேனி அருகில் உள்ள கோம்பை என்ற ஊரில் அதிகம் வளர்க்கப் படுகிறது.

இந்த நாய் இனத்தினை டெஸ்மாண்ட் மோரிஸ் எனும் விலங்கியல் நிபுணர் செங்கோட்டை நாய்கள் எனும் அழிவுற்ற நாய் இனத்தின் உறவுகளாக குறிப்பிட்டுள்ளார். செங்கோட்டை நாய்கள் என்பவை புலியையே வேட்டையாடும் வீரம் கொண்டவையாக அறியப்படுகின்றன. இரண்டு செங்கோட்டை நாய்கள் இணைந்து புலியை வென்றுவிடுமென கூறப்படுகிறது.

இதில் ஆண் 23 – 25 அங்குல உயரமிருக்கும், எடை 30 கிலோ இருக்கும். பெண் தோராயமாக உயரத்தில் 2 அங்குலமும் எடையில் 5 கிலோவும் குறைவாக இருக்கும். மூக்கு வாய் கருமை நிறத்தில் இருக்கும்.

செங்கோட்டை நாய்களின் தூரத்து உறவினராகக் கோம்பை நாய் இனத்தைக் குறிப்பிடலாம் என்கிறார் டெஸ்மாண்ட் மோரிஸ்.

The Kombai or Polygar dog is a breed of working dog native to Tamil Nadu in Southern India. Traditionally kept for guarding and protection, they have a reputation for making excellent guard dogs. they were also occasionally used for hunting big games.

Description

The Kombai is described as highly intelligent and extremely loyal to, and affectionate with, people they are familiar with, being particularly sweet-natured and tolerant of children with whom they allow particularly rough play, but when aroused by strangers or unfamiliar dogs they can be ferocious, making them excellent guard dogs.

The Kombai is described as a broad, short, muscular, powerful and athletic dog that stands around 58 centimetres (23 in). They have a short, smooth coat that is usually light brown to dark red in colour, and a black muzzle.They have dark eyes, the mid-length ears with bent tips, and a fine muzzle The breed has a broad, slightly haired tail that is carried over their back resembling a sickle.

History

Kombai dog

The breed originated in the Theni district and is named after the town of Kombai. It subsequently spread throughout Southern India. The Kombai was traditionally kept by zamindars and others for coursing a variety of game. When hunting it is particularly robust and athletic, easily clearing hedges and other obstacles.They are also called polygar dogs.

The Kannada Vokkaliga zamindars of Kombai presented Tipu Sultan and Hyder Ali with these dogs for their army. The ferocious dogs were trained to rip the hamstrings of enemy horses.Tipu sent the town an idol of Ranganathaswamy in gratitude. It is said that the Kombai polygars valued the dog so highly that in olden days they were ready to exchange a horse for one.

There are conflicting reports about the status of the breed; some reports from the 1960s stated the dog was popular and numbers were increasing, whilst others from the same period described them as practically extinct. A Tamil Nadu state-run dog-breeding facility did take up the cause of breeding the Kombai, along with a number of other local breeds. However, it was reported they suspended their Kombai breeding program when owners who had purchased dogs returned them, finding their character ill-suited to keeping as pets.


Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /home/u859506492/domains/tamildeepam.com/public_html/wp-content/themes/flex-mag/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment on gist

Most Popular

Tamil Deepam

started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World.

About Us

TamilDeepam.com was started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World. We identified this online opportunity used to give the awareness in all aspects to the tamil speaking people.

Copyright © 2021 TamilDeepam.com, powered by Wordpress.

To Top